Poradnia ds. Cudzoziemców jest nowością zaproponowaną przez Wydział Prawa i Administracji.

Stanowi ona jeden z filarów Kliniki Prawa funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji US.


Działalność poradni skierowana jest dla cudzoziemców przebywających lub planujących swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym szczególnie uchodźców oraz członków mniejszości narodowych), w zakresie wszelkich dziedzin prawa oraz dla obywateli polskich, w zakresie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto działalność Poradni przewiduje organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na temat ustawodawstwa oraz ogólnego funkcjonowania cudzoziemców w naszym kraju.


W ramach Poradni ds. Cudzoziemców studenci pod nadzorem koordynatora lub opiekuna:

  • udzielają bezpłatnych i pisemnych porad prawnych osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z usługi profesjonalisty, w tym adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a które borykają się z problemami dyskryminacji i mobbingu,
  • poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie prawa, zdobywają doświadczenie w praktyce stosowania prawa oraz doskonalą swoje umiejętności interpersonalne w bezpośrednim kontakcie z klientami,
  • sporządzają pisemną opinię prawną dotyczącą problemu prawnego klienta, która zawiera analizę prawną przedstawionego przez klienta stanu faktycznego i problemu prawnego, a także może zawierać propozycję rozwiązania danego problemu prawnego.

Porady udzielane są przez Studentów uczestniczących w pracach poradni, której główny profil działalności dotyczy nieodpłatnego wsparcia prawnego dla cudzoziemców przebywających lub planujących swój pobyt na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego. Pomoc prawną mogą uzyskać osoby borykające się z problemami finansowymi, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii prawnych. Działalność Poradni polega na sporządzaniu opinii prawnych i projektów pism procesowych.

Udzielanie przez studentów porad prawnych odbywa się nieodpłatnie oraz jest związane z programem studiów i realizuje cele dydaktyczne.

Porady prawne są udzielane z poszanowaniem godności i prywatności klienta, a także z zachowaniem pełnej poufności danych osobowych klienta, osób trzecich oraz wszelkich informacji związanych ze sprawą.