Poradnia ds. Dyskryminacji i Mobbingu jest nowością zaproponowaną przez Wydział Prawa i Administracji US.

Stanowi ona jeden z filarów Kliniki Prawa funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji US.

Działalność poradni skierowana jest do osób, które w codziennym życiu spotykają się z mobbingiem przejawiającym się w niesprawiedliwym traktowaniu (np. w miejscu pracy), złośliwą plotką, tyranizowaniem, czy też terrorem psychicznym. Naszym celem jest udzielenie wsparcia i pomocy prawnej osobom, które są z jakichkolwiek powodów dyskryminowane i traktowane w sposób nierówny w obszarach codziennego funkcjonowania.

W ramach Poradni ds. Dyskryminacji i Mobbingu studenci pod nadzorem koordynatora lub opiekuna:

• udzielają bezpłatnych i pisemnych porad prawnych osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z usługi profesjonalisty, w tym adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a które borykają się z problemami dyskryminacji i mobbingu,
• poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie prawa, zdobywają doświadczenie w praktyce stosowania prawa oraz doskonalą swoje umiejętności interpersonalne w bezpośrednim kontakcie z klientami.,
• sporządzają pisemną opinię prawną dotyczącą problemu prawnego klienta, która zawiera analizę prawną przedstawionego przez klienta stanu faktycznego i problemu prawnego, a także może zawierać propozycję rozwiązania danego problemu prawnego

Porady udzielane są przez Studentów uczestniczących w pracach poradni, której główny profil działalności dotyczy mobbingu i dyskryminacji. Udzielanie przez studentów porad prawnych odbywa się nieodpłatnie oraz jest związane z programem studiów i realizuje cele dydaktyczne.

Porady prawne są udzielane z poszanowaniem godności i prywatności klienta, a także z zachowaniem pełnej poufności danych osobowych klienta, osób trzecich oraz wszelkich informacji związanych ze sprawą. Pomoc prawną mogą uzyskać osoby borykające się z problemami finansowymi, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii prawnych. Działalność Poradni polega na sporządzaniu opinii prawnych i projektów pism procesowych.

Koordynator: dr Sławomir Dricziński