Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji US została utworzona mocą Zarządzenia nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 02 marca 2021 r.

Klinika Prawa jest badawczo-dydaktyczną jednostką wewnątrzinstytutową w rozumieniu § 115 ust. 1 załącznika do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

W skład Kliniki Prawa wchodzą jednostki wewnętrzne:

  • Studencka Poradnia Prawna,
  • Centrum Praktyk Sądowych,
  • Poradnia ds. Dyskryminacji i Mobbingu,
  • Poradnia ds. Cudzoziemców.

Głównym celem działalności Kliniki Prawa, a w szczególności SPP, PDiM oraz PC jest udzielanie przez studentów bezpłatnej pomocy prawnej osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na korzystanie z odpłatnej porady profesjonalnego prawnika. Celem działalności jest także podnoszenie kwalifikacji merytorycznych studentów WPiA US, a także na podnoszenie świadomości prawnej wśród społeczności lokalnej.