Wniosek, wypełniony formularz i przedłożona przez Klienta dokumentacja poddawane są wstępnej ocenie w zakresie tego, czy Klient kwalifikuje się do udzielenia mu porady prawnej.  O przyjęciu wniosku, bądź o odmowie decyduje właściwy Koordynator sekcji.

Decyzja powinna zostać wydana nie dłużej niż w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku.

Po przeprowadzeniu konsultacji i uzyskaniu od Klienta niezbędnych informacji na temat sprawy, Studenci sporządzają pisemną opinię prawną w terminie dwóch tygodni od dnia ostatniego terminu konsultacji. W sprawie zawiłej termin ten może być przedłużony, za zgoda koordynatora lub opiekuna. Sporządzony przez Studenta projekt opinii zatwierdza koordynator lub opiekun.

UWAGA! NIE UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE USTNIE LUB TELEFONICZNIE. UDZIELAMY PORAD TYLKO W FORMIE PISEMNYCH OPINII PRAWNYCH.

W PRZYPADKU PORAD UDZIELANYCH W RAMACH AKCJI „SZCZECIŃSCY PRAWNICY UKRAINIE” ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO SPOTKANIA Z ADWOKATEM LUB RADCĄ PRAWNYM I UZYSKANIA OPINII USTNEJ.

Szacowany czas uzyskania opinii prawnej  ok. 4 tygodnie, jednak ze względu na budzące wątpliwości zagadnienia, oczekiwanie na dostarczenie wymaganych do udzielenia porady dokumentów, konieczność ponownego spotkania się on-line z Klientem w celu sprecyzowania stanu faktycznego lub zagadnień mających być przedmiotem udzielonej porady, może on ulec dalszemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany przed upływem tego terminu.


Uzyskanie pomocy w 5 krokach:

  1. Ustal, czy jesteś osoba, której możemy udzelić porady prawnej?
  2. Pobierz lub wypełnij formularz elektroniczny i prześlij nam kopie dokumentów pocztą tradycyjną, bądź e-mailową.
  3. Twoje zgłoszenie będzie przekazane do Sekretariatu Kliniki Prawa w celu weryfikacji, czy możliwe jest udzielenie Tobie porady prawnej. Pamiętaj, że istnieje możliwość odmowy przyjęcia konkretnej sprawy.
  4. Poinformujemy Cię o naszej decyzji, a w przypadku przyjęcia sprawy – poinformujemy o szacowanym czasie uzyskania opinii.
  5. Student opracuje dla Ciebie opinię, która będzie sprawdzona przez koordynatora lub opiekuna i przesłana do Ciebie.