Studencka Poradnia Prawna stanowi jeden z filarów Kliniki Prawa funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji US.

W ramach Studenckiej Poradni Prawnej studenci pod nadzorem koordynatora lub opiekuna:

 • udzielają bezpłatnych i pisemnych porad prawnych osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z usługi profesjonalisty, w tym adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,
 • poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie prawa, zdobywają doświadczenie w praktyce stosowania prawa oraz doskonalą swoje umiejętności interpersonalne w bezpośrednim kontakcie z klientami.,
 • sporządzają pisemną opinię prawną dotyczącą problemu prawnego klienta, która zawiera analizę prawną przedstawionego przez klienta stanu faktycznego i problemu prawnego, a także może zawierać propozycję rozwiązania danego problemu prawnego

Porady udzielane są przez Studentów uczestniczących w pracach jednej z sekcji, tj. prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy prawa finansowego i podatkowego, a także sekcji spraw studenckich.

Udzielanie przez studentów porad prawnych odbywa się nieodpłatnie oraz jest związane z programem studiów i realizuje cele dydaktyczne.

Porady prawne są udzielane z poszanowaniem godności i prywatności klienta, a także z zachowaniem pełnej poufności danych osobowych klienta, osób trzecich oraz wszelkich informacji związanych ze sprawą.

 


Sekcja Prawa Cywilnego


Sekcja Prawa Karnego

Sekcja Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Szczecińskiego zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu:

 • prawa karnego materialnego
 • procesu karnego
 • prawa karnego wykonawczego
 • prawa wykroczeń
 • prawa karnego skarbowego
 • postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych

Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim:

 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie projektów pism procesowych (np. apelacje, wnioski dowodowe, sprzeciwy).

 

Koordynator: dr Marta Jasińska 


Sekcja Prawa Administracyjnego


Sekcja Prawa Pracy


Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego


Sekcja Spraw Studenckich

Sekcja Spraw Studenckich Studenckiej Poradni Prawnej Kliniki Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu spraw studenckich, w szczególności dotyczących:

 

 • praw i obowiązków studenta przewidzianych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;
 • organizacji studiów, w tym indywidualnej organizacji studiów, potwierdzenia efektów uczenia się;
 • zasad rejestracji i zaliczania poszczególnych semestrów;
 • zasad zaliczania przedmiotów, w tym organizacji sesji egzaminacyjnej, zaliczenia (egzaminu) komisyjnego;
 • wznawiania studiów, przeniesienia i uznawania zajęć;
 • urlopów zdrowotnych, dziekańskich, okolicznościowych, długoterminowych i krótkoterminowych;
 • warunków ukończenia studiów, zasad dotyczących egzaminu dyplomowego.

Koordynator: mgr Jakub Baranowski